Är de luftrenare som får bäst i test de bästa luftrenarna?

Det finns lite olika test av luftrenare som kan ge bäst i test men den gemensamma nämnaren är att alla fokuserar på Clean Air Delivery Rate – CADR. Testen mäter hur mycket ren luft som passerar genom luftrenaren. Resultatet omvandlas sedan ofta till en rekommendation om hur stort rum luftrenaren kan användas i. Clean Air Delivery Rate utvecklades på 1980-talet av Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) och är en organisation som företräder hushållsapparattillverkare.

CADR är i grunden en avspegling av luftflödet (cubic feet per minute – CFM) genom ett filter som klarar att avskilja lite större luftföroreningar – damm, pollen och rök. Så om en luftrenare har ett maximalt luftflöde på 200 kubikfot per minut och avskiljer tillräckligt mycket partiklar blir CADR 200. Om luftfiltret har 200 CFM och bara 75% effektivitet skulle CADR vara 150. Detta är osannolikt för alla tillverkare av bara lite bättre luftrenare för de klarar alla de ganska lågt ställda kraven på avskiljning så det handlar defaco om hur stort luftflödet är. Maxbetyget är 450 kubikfot per minut eller 765 kubikmeter per timme. Detta tal omvandlas sedan till en rekommendation om hur stort rum luftrenaren är lämplig för.

Rent fysiskt fungerar ett filter så att ju högre kvalitet filtret är av desto svårare blir det att forcera luft genom filtret och luftrenaren – tryckfallet ökar. Eftersom det är luftgenomströmning som premieras snarare än filterkvalitet är det ingen nytta med att luftrenaren har ett bättre partikelfilter, det skulle bara försämra betyget som AHAM ger.

Bra luftrenare på ett kontor

Ultrafina partiklar

CADR-testet tar inte med avskiljningsförmåga av de ultrafina partiklarna i sitt test för att få bäst i test av luftrenare. Virus tex är mindre än vad AHAM mäter. Livsdal har valt att ha EN1822-certifierade HEPA 13 filter som tar partiklar ner till 0,005 micron, alltså även virus. Ett filter av den kvaliteten har ca fyra gånger större tryckfall en de enklare filter som de flesta luftrenare använder vilket alltså bara ligger Livsdal i fatet när det kommer till ett CADR-test.

En intressant missuppfattning som sprids även på AHAMs hemsida är att HEPA-filter bara tar partiklar ner till 0,3 micron. Ett riktigt enligt EN1822 certifierat HEPA-filter tar 100 % av partiklar ner till 0,005 micron. Vid 0,3 micron har HEPA-filter sin sämsta avskiljningsförmåga och tex ett HEPA 13 tar ”bara” 99,97 % av alla partiklar just vid denna storlek. Både större och mindre partiklar avskiljs till 100 %. Denna missuppfattning kan man finna i massor av texter.

Gaser och aktivt kol

Ytterligare ett problem med CADR-testet är att det inte alls inkluderar partiklar i gasform det vill säga till exempel bilavgaser, odörer eller VOC. Dessa föroreningar är mycket vanliga i inomhusluften och är långt fler och farligare än de större partiklarna men kan avskiljas av luftrenare som använder kolfilter.

Livsdal har 6-12 kilo aktivt kol. Avskiljningen av gaser inkluderas alltså överhuvud taget inte i ett CADR-test. Det enda kolfiltrena ”bidrar” med i testet är att de ökar tryckfallet ytterligare så att det blir ytterligare dubbelt så svårt att cirkulera luften genom luftrenaren. Och alltså ytterligare försämrar ett resultat i ett CADR-test.

Om Livsdals luftrenare skulle vara med i ett CADR-test skulle alltså dess filterkapacitet och exceptionella förmåga att avskilja de små och mer hälsofarliga partiklarna bara göra att Livsdal får ett sämre testresultat.

Luftrening i Tändstickspalatset styrelserum

Ljudnivå

Som om detta inte vore nog så testar AHAM luftrenarna vid dess maximala kapacitet dvs när den också låter som mest. Detta kan vara vid så mycket som 50-60 decibel. Det är naturligtvis ingen som skulle använda en luftrenare om den lät som en dammsugare hela tiden. En luftrenare kan inte användas på dess maximala kapacitet då den ska stå på kontinuerligt, dag som natt där människor sover eller arbetar. Upp till 45 decibel är en hälsosam ljudnivå varför Livsdal sett till att maximera dess effektivitet vid denna ljudnivå. Dessutom har Livsdal utformat ljudet så att det inte är ett högfrekvent tjutande ljud utan ett behagligt ljud som påminner om en mjuk vind vid havet.

Ett CADR-test säger alltså inget om dess förmåga att avskilja de skadligare luftföroreningarna och de mäter vid en ljudnivå som ingen kommer att använda den vid. Därför har Livsdal valt att inte vara med i något CADR-test. Det skulle vara helt missvisande. Flera andra tillverkare av premiumluftrenare har också valt att inte testa sina luftrenare i CADR-test.

Hur kan det ha blivit så fel? När tex Testfakta i december 2020 genomför ett stort test med bäst i test av flera luftrenare skriver de ”För reda ut om tillverkarna lever upp till de grundläggande kraven har Testfakta Research på uppdrag av tillverkaren Blueair genomfört ett jämförande laboratorietest av luftrenare på den nordiska och brittiska marknaden”. Testet är utformat med AHAMs CADR-test som grund med lite variationer. Naturligtvis så att de passar just uppdragsgivaren. Som ju var Blueair. Bäst i test får naturligtvis Blueair och dess luftrenare har förstås relativt enkla filter som skapar minimalt tryckfall tillsammans med en kraftig fläkt som forcerar mycket luft men till ett relativt högt ljud. Samma sak gäller alla test oavsett om det är Råd & Rön, Wirecutter, Consumer Reports etc.

https://www.testfakta.se/sv/luftrenare/article/sa-blir-du-inte-blast-pa-din-luftrenare

Jonisering och elektrostatiska luftrenare

Som om detta inte vore nog så tar AHAM och andra CADR-test inte hänsyn till om luftrenaren använder sig av jonisering eller andra hälsofarliga tekniker. Jonisering gör partiklarna statiska så att de klumpar ihop sig och fastnar på olika ytor. Precis som när man gnuggar en ballong mot kläderna så fastnar ballongen och partiklarna i taket eller på andra ytor. Avskiljningen med en elektrostatisk luftrenare sker alltså inte bara i filtrena utan här och där i ett rum.

Jonisering är dessutom både DNA- och RNA-störande och har bieffekten att den giftiga och cancerogena gasen ozon skapas. Det är anledningen till att alla luftrenare till synes helt opåkallat säger att de inte emitterar någon ozon. Eller vad de flesta säger men vad de menar är att de håller sig till låga mängder emitterad ozon eller under vissa gränsvärden som finns på vissa marknader. Ytterligare en bieffekt med jonisering är att den gör att tex elektronik oxiderar.

https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/what-are-ionizers-and-other-ozone-generating-air-cleaners
https://thl.fi/sv/web/miljohalsa/inomhusluft/coronavirus-och-inomhusluftens-sakerhet#ozonering

En mekanisk luftrenare med bara fysiska filter utan jonisering eller någon annan tilläggsteknik måste alltså dessutom avskilja all luftförorening i dess filter och får ingen ”hjälp” av att partiklarna hamnar på bord, soffor, väggar och människor. Ytterligare en faktor som CADR-testet inte tar hänsyn till.

Varför används hälsoskadliga tekniker som jonisering? Jo, för att man kan ha mycket enklare och billigare filter i en luftrenare och ändå få bäst i test i AHAMs CADR-test.

HEPA-filter

Termen HEPA-filter har för många blivit synonymt med filter av hög kvalitet. Men förkortningen HEPA inte är skyddat. Alla tillverkare med vilken typ av filter som helst kan skriva att de använder ett HEPA-filter. Vilket väldigt många gör utan att de har ett riktigt HEPA-filter. För att ett filter skall vara ett riktigt HEPA-filter skall det vara certifierade enligt EN1822.

Varje äkta HEPA-filter testas och certifieras enligt CGMP-standarden och testas individuellt enligt EN 1822 för luftflöde, motstånd och effektivitet och får ett unikt ID på filtret för spårbarhet. Det vill säga det finns ett unikt ID och ett testprotokoll för varje filter.

Skriver inte tillverkaren att filtret är certifierade enligt EN1822 är det inte ett riktigt HEPA-filter utan kan vara ett filter av vilken kvalitet som helst.

Blueair skriver tex att de har HEPAsilent-filter. Detta är inte ett HEPA-filter certifierade enligt EN1822. Inte heller IQAir använder riktiga HEPA-filter. De kallar sina filter HyperHEPA.

Som kuriosa kan nämnas att naturligtvis har inte dammsugare heller riktiga HEPA-filter certifierade enligt EN1822. Det skulle vara alldeles för kostsamt.

Behov av ett bra test av luftrenare

Om ett test istället utformades så att det avspeglade luftrenarens förmåga, att vid en hälsosam ljudnivå avskilja de mest skadliga partiklarna och gaserna så skulle Livsdals luftrenare bli bäst i test och helt andra luftrenare än idag bli testvinnare.

Tills ett oberoende test skapas som inte är utformat av någon tillverkare i branschen så kommer det bara existera mer eller mindre (hittills bara mindre) rättvisande test av luftrenare och testvinnaren kommer naturligtvis vara den som beställde testet.