Luftrenare med EN1822 certifierade HEPA-filter

Våra luftrenare bygger på samma teknik som används på sjukhus och inom rymdindustrin för att skapa säkra inomhusklimat. De eliminerar avgaser från trafik och skadliga partiklar från de flamskyddsmedel som används i textilier, möbler och elektronik. Dessutom har de dokumenterad kapacitet att ta så små partiklar som virus. När vi jämför våra luftrenare med HEPA-filter har de visat sig vara bäst i test mot många av våra konkurrenter.

Ren luft ger

– Friskare och mer effektiv personal
– Minskad sjukfrånvaro
– Höjd koncentration
– Minskad smittspridning av virus & bakterier
– Hälsosammare luft för astmatiker & allergiker

Livsdals luftrenare eliminerar

– Bilavgaser
– Virus, bakterier och mögelsporer
– Pollen
– Giftiga ämnen från rengöringsmedel
– Skadliga gaser från flamskyddsmedel i inredning och elektronik

Samma filter som på Karolinska Universitetssjukhuset

Under pandemins inledande fas när Karolinska Universitetssjukhuset utökade sin intensivvårdsavdelning för att ta emot covid19-patienter installerades luftrenare från svenska filterföretaget Camfil. Samma sorts filter, individuellt testade och certifierat HEPA H13-filter, använder vi i våra mekaniska luftrenare. Livsdal har även molekylärrening med aktivt kol. Det innebär att avgaser som utifrån kommer in via ventilationen renas bort, vilket underlättar andningen och gör att påfrestningen på kroppens immunförsvar minimeras.

Marknadens mest avancerade filterteknik

Partikelfiltret i våra luftrenare är HEPA H13-klassat enligt EN1822 och kommer från den svenska luftfiltreringsspecialisten Camfil. Det fångar upp partiklar i storlekar som PM10, PM2.5, PM1 ända ner till nanostorlek. Molekylfiltrena avlägsnar kvävedioxid, svaveldioxid och ozon från avgaser samt formaldehyd och flyktiga organiska föreningar. I jämförelse med andra, genomsnittliga luftrenare är reningskapaciteten hos våra luftrenare 10–20 gånger högre.

Varje HEPA-filter testas och certifieras enligt CGMP-standarden och testas individuellt enligt EN 1822 för luftflöde, motstånd och effektivitet och får ett unikt ID på filtret för spårbarhet. Kolfilterna testas enligt ISO 10121, den globala teststandarden för molekylära filter.

Så fungerar reningen

Installation av våra luftrenare är enkel. Luftrenaren ansluts till ett eluttag, startas och ställs in på önskad nivå med hjälp av ett steglöst reglage. Genom det stora tilluftsgallret sugs luften in och passerar genom olika filter för att sedan blåsas ut på framsidan eller på sidorna genom ett mindre utlopp. På så vis får luften högre utloppshastighet och skapar en cirkulation i rummet.

Efter 15–20 minuter har all luft i utrymmet passerat genom filtren i luftrenaren och renats en första gång, men eftersom ny luft hela tiden tillkommer utifrån bör luftrenaren alltid vara på. Om inga föroreningar finns cirkuleras luften bara genom den. Inuti luftrenaren finns en fläkt vars ljudnivå dämpats så mycket det är möjligt, vilket ger ett vitt brus som påminner om ljudet från ett hav.

Labtestad teknologi

Livsdals luftrenare ger bevisat ren luft. I en serie tester vid Camfil Tech Center i Trosa, Sverige, reducerar Livsdal 0,3 mikronpartiklar i en 20 kubikmeter stor kammare från 50 miljoner till 2 miljoner partiklar per kubikmeter på 25 minuter vid medelhastighet.

Det andra testet visar fullständig eliminering av toluenmolekyler från 1200 delar per miljard ner till noll på bara 14 minuter vid medelhastighet.

Är testvinnande luftrenare de bästa luftrenarna? Läs mer här

En hälsoinvestering

Enligt WHO påverkar luftburna föroreningar hälsan negativt. Dessutom finns en rad kopplingar mellan luftföroreningar och olika sjukdomstillstånd. Den som har astma eller annan kronisk luftvägssjukdom får vanligtvis förvärrade problem av luftföroreningar. Andningsproblem har dessutom en negativ inverkan på sömncykeln. Ny forskning har även kopplat samman partiklar från fordonsutsläpp och industriell förorening med en inflammatorisk process som utlöser hjärtsjukdomar och stroke.

Ren luft kan däremot kopplas till bättre koncentration och arbetskapacitet. Med effektiv luftrening har du med andra ord möjlighet att öka dina medarbetares ork och undvika spridning av sjukdomar till en kostnad som är försumbar. Luftrenare är helt enkelt en mycket god investering i hälsan.

Luftrenare minskar besvär av och risker för

Pollenallergi
Sömnstörningar, inklusive apné
Luftvägssjukdomar
Cancer
Hjärt-kärlsjukdomar

Luftrenare mot astma och allergi

Ungefär två tredjedelar av alla personer med astma och olika former av allergier uppger att symtomen blir värre när luftkvaliteten försämras. Anledningen är att luftföroreningarna kan irritera luftvägarna och trigga igång symtomen. Även i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö är luftföroreningarna så påtagliga att de kan ge allvarliga skador.

Läs om hur luftrenare minskar besvär av astma och allergi

Luftföroreningsexponering och COVID-19

Forskning har visat att långvarig exponering för föroreningar som fina partiklar kvävedioxid (NO2) och svaveldioxid (SO2) kan minska lungfunktionen och orsaka andningssjukdom. Dessa föroreningar har också visat sig orsaka en ihållande inflammation även hos relativt unga och att risken för infektion av virus som COVID-19/SARS-CoV-2 som riktar sig till luftvägarna därmed ökar.

Mer om kopplingen mellan luftkvalitet och corona

Vill du veta mer om vår teknik och prestanda? Kontakta vår utvecklingschef Andreas Murray, +46 708 20 75 95

.