Svar på vanliga frågor om Livsdals luftrenare

Hittar du inte det du undrar över här är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Varför behövs luftrenare?

För att hålla oss pigga och effektiva behöver vi frisk luft med nytt syre i inomhusluften. Våra ventilationssystem hjälper oss att fylla på med luft, men med den kommer även luftföroreningar, i huvudsak avgaser från trafik. Även pollen följer med in under vår och sommar, vilket ger allergiker besvär även när de vistas inne.

I inomhusklimatet finns även andra källor till luftföroreningar. Dels giftiga gaser från flamskyddsmedel i textilier och elektronik samt städmaterial, dels virus och bakterier som vi människor bär med oss och sprider.

Den cocktaileffekt som uppstår av alla föroreningar i inomhusluften gör den upp till 50 gånger skadligare att andas in än utomhusluften. Med tanke på att vi dessutom tillbringar omkring 90 procent av vår tid inomhus är det ett hälsoproblem du bidrar till att lösa genom att cirkulera luften genom en luftrenare med kapacitet att reducera samtliga föroreningar med hjälp av effektiva filter.

Vilka partiklar och gaser renar Livsdals luftrenare?

Våra luftrenare fångar upp partiklar som sot, rök, virus, bakterier, aerosoler, ångor, aska, pollen, mögelsporer, organiska kemikalier och metaller som kadmium, krom, koppar, kvicksilver, bly, zink, arsenik, bor och platina. Dessutom tar de hand om gaser som kvävedioxid, svaveldioxid, ozon, formaldehyd, VOC:er och bensen. Även oönskade lukter från exempelvis ammoniak, cigarettrök, stekos, diesel- och bensingaser, fotogen, sopor och köksavfall, husdjur, lim och lösningsmedel, färg, mögel, plast, tvättmedel, svett och urin elimineras.

De fångar också upp dofter och lukt som aceton, alkohol, anilin, asfaltångor, avföringslukt, bensen, bensin, bilavgaser, blekningslösningar, brända näringsämnen, bränt fett, bränt kött, cigarettlukt, citroner och andra frukter, deodoranter, desinfektionsmedel, dieselångor, etanol, eter, formalin, gammal lukt, gödsel, gummi, hartser, hushållslukt, industriavfall, irriterande ämnen, jod, klor, kloroform, kökslukt, kolånga, kreosot, kresol, röklukt, kvävedioxid, lim, lök, lösningsmedel, medicin, badrum, djur, husdjursstall, fisk, lukt från förbränning, röta, köksavfall, färg, sjukhus, lukt från slakteri, toalettlukt, lysgas, smakarom, mentol, mjölksyra, mögel, mogen frukt, myrsyra koltjära, nikotin, nitroglycerin, ofullständig förbränning, oktan, oktylsyra, ost, parfymer, kosmetika, plast, propan, rökelse, salpetersyra, saltsyra, smörjmedel, smörsyra , biff, surkaka ut, svett, syror, terpentin, tjära, tobakslukt, träsprit, tvål, tvättmedel, urea, urinsyra, vitlök, ruttna ämnen, vinäger.

Vilka partiklar renar Livsdals luftrenare inte?

Vissa ämnen kan inte absorberas av något filter på marknaden. Dessa ämnen är: metan, etan, propan, propen, buten, metanol, vinylklorid, acetonitril, kolmonoxid, koldioxid, acetylen och radon.

Kan Livsdal luftrenare ta coronavirus SARS-CoV-2?

Ja, partikelfiltret är ett industriellt HEPA H13-filter som normalt används i miljöer där luften behöver vara garanterat ren och säker, till exempel på NASA:s mån- och mars-landare och intensivvårdsavdelningar på sjukhus. Filtret fångar upp 100 procent av SARS-CoV-2 varje gång luften cirkuleras genom luftrenaren. Viruspartiklarna dör sedan efter ett par dagar i filtret.

Vad är det för skillnad på luftrenare från Livsdal och andra?

Den viktigaste komponenten i en luftrenare är filtren. Det är de som avgör hur effektiv luftreningen är. Förutom det grovfilter som tar det synliga dammet, finns två andra typer av filter i Livsdals luftrenare.

Det ena är ett partikelfilter av en mycket hög industriell kvalitet, kallat HEPA H13, som tar partiklar i ett spann från 0,5 millimeter ner till 5 nanometer, vilket innebär att bland annat sotpartiklar, mögelsporer, pollen, cigarettrök filtreras bort. Eftersom det inte finns något skydd för beteckningen HEPA-filter kan vem som helst hävda att de använder detta i sina luftrenare. Kostnaden för ett riktigt HEPA-filter är dock lika hög som för en standardluftrenare, vilket gör att du kan få anledning att ifrågasätta kvaliteten i konkurrerande tillverkares produkter.

Det andra är ett molekylfilter med aktivt kol som fångar de minsta luftföroreningarna som finns i gasform. Exempel på gas som filtreras bort är kvävedioxid från trafikavgaser och formaldehyd från flamskyddsmedel, färg och andra byggmaterial. De flesta andra luftrenare har inget aktivt kol alls och de få undantagen har omkring ett halvt till ett kilo kol som snabbt blir mättat och inte längre kan fånga gaserna. För att kunna rena i mer än ett år innehåller Livsdals luftrenare sex respektive tolv kilo aktivt kol. Vi säkerställer dessutom reningskvaliteten genom att mäta regelbundet och byta filter när det behövs.

Hur påverkar Livsdals luftrenare arbetsmiljön?

Med Livsdals luftrenare kan arbetsplatsen bli friskare, tack vare minskad sjukdomsspridning och ökad ork. Ren luft kan nämligen kopplas till bättre koncentration och effektivitet. Dessutom minskar risken för sömnstörningar hos medarbetarna när luftföroreningar i inomhusluften minimeras under arbetsdagen. För pollenallergiker och astmatiker innebär luftrening minskad påfrestning på luftvägarna.

Luftföroreningar är även den främsta orsaken till luftvägs-, cancer- och hjärt-kärlsjukdomar.

Vilka hälsoeffekter ger Livsdals luftrenare?

Luftföroreningar gör kroppen mer infektionskänslig. En luftrenare från Livsdal eliminerar avgaser från trafik och skadliga partiklar från de flamskyddsmedel som används i textilier, möbler och elektronik. Dessutom har den dokumenterad kapacitet att ta så små partiklar som virus. Med effektiv luftrening minskar vi påfrestningen på lungorna, vilket gör det lättare för kroppen att återhämta sig.

Många filtertekniker använder jonisering som emitterar ozon, vilket kan irritera lungorna och förvärra luftvägssjukdomar. Våra molekylfilter eliminerar istället ozongas och fångar luftföroreningar, vilket innebär att enbart ren luft släpps ut i rummet.

Varför är en Livsdal luftrenare större än andra luftrenare?

I fallet luftrenare är större lika med bättre, eftersom storleken vittnar om fler filter som kan rena större mängd luft, jämfört med en mindre luftrenare. Och större filter behöver inte bytas lika ofta.

Hur mycket låter en luftrenare från Livdal?

Livsdal luftrenare är konstruerade för att vara tysta och energieffektiva. Fläkten är välbalanserad, säkrad och ljudisolerad. På en behaglig, medelhög inställning låter den mellan 35 och 45 dB.

Hur mycket energi förbrukar en luftrenare från Livsdal?

Den moderna, borstlösa EC-motorn förbrukar samma mängd elektricitet som en 15-watts glödlampa på medelhög inställning.

Vilka certifieringar har luftrenare från Livsdal?

Livsdal luftrenare är CE-märkta i enlighet med EMC-direktiv 2014/30/EU och lågspänningsdirektivet (LVD) 2014/35/EU. Produktionsanläggningen är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001.

HEPA H13-filtret är individuellt testat och uppfyller Eurovent EN1822-klassificeringen med effektiviteten ≥ 99,996% för partiklar i storlek 0,3 μm och kommer att fånga upp partiklar ner till 0,005 μm. Testprotokoll medföljer varje luftrenare. Molekylfiltren testas enligt ISO 10121.

Hur väljer jag modell och hur vet jag hur många luftrenare jag behöver till mitt kontor?

Vilken modell och hur många luftrenare du behöver beror på hur lokalerna är utformade och hur många som vistas i dem. En indikation är att luftrenarna kan rena upp till 150 kvm på högsta nivån. Dock vill man ha ett behagligt ljud och luftrenarna inställda på en medelnivå så renas ca 75 kvm.

Som ett exempel kan det vara en konsultfirma som är 25 personer som sitter på 350 kvadratmeter så lite beroende på planlösning skulle de behöva en i receptionsdelen, en i paus/fikadelen, en i varje konferensrum och 2-3 stycken i kontorslandskapet. Det blir 6-7 luftrenare och ungefär 4 personer per luftrenare.

Kontakta oss så konsulterar vi dig.

Hur placerar jag luftrenaren bäst?

Livsdals luftrenare kan ställas var som helst i ett rum, gärna en liten bit från närmaste vägg.