Luftrenare mot corona/covid-19 och andra virus

Forskning har visat att långvarig exponering för föroreningar som fina partiklar kvävedioxid (NO2) och svaveldioxid (SO2) kan minska lungfunktionen och orsaka andningssjukdom. Dessa föroreningar har också visat sig orsaka en ihållande inflammation även hos relativt unga och att risken för infektion av virus som COVID-19/SARS-CoV-2 som riktar sig till luftvägarna därmed ökar. Med luftrenare mot coronavirus och andra typer av luftburna virus minskar man exponeringen för dessa.

Flera studier har redan ringat in att dålig luftkvalitet kan öka risken för att smittas av COVID-19 och även risken för att bli allvarligt sjuk eller dö. En studie i USA visar att även en liten ökning av PM2,5-koncentrationer på 1 mikrogram per kubikmeter ger en åttaprocentig ökning av dödsgraden. Motsvarande siffra för Nederländerna är enligt en annan studie upp till 16,6 procent.

Mer om den holländska studien kan du läsa här.

Luftrenare med HEPA minskar spridning av virus

Högkvalitativa luftrenare med HEPA-filter ett viktigt verktyg för att minimera spridningen av coronavirus som dels smittar via stora droppar, dels extremt små med förmågan att sväva omkring i inomhusluften i timmar. Det slogs fast i den vetenskapliga publikationen ”It is Time to Address Airborne Transmission of COVID-19” undertecknad av professor Lidia Morawska, WHO Collaborating Centre for Air Quality and Health, och 239 andra internationella forskare i juli 2020.

Publikationen kan du läsa här.